Spolok rodákov M.R.Štefánika - Tradičné stretnutie 2010

ROK 2010

Tradičné stretnutie - 10. októbra - sa uskutočnilo tradičné stretnutie v Dunajskej Lužnej pri príležitosti výročia vzniku ČSR (92. výročie) a spomienky na jej spoluzakladateľa M.R.Štefánika, nášho rodáka, ktorého sa zúčastnili okrem domácich členov, spoluobčanov a mnohých sympatizantov aj rodáci z Košarísk a Priepasného. Program začal Službami Božími v evanjelickom kostole pri príležitosti jeho posviacky rozsiahlej rekonštrukcie. Príjemný, slnkom presvietený slávnostný deň, pokračoval položením kvetov pri buste M.R.Štefánika. Pokračovanie bolo už v Miestnom kultúrnom stredisku, kde sa k účastníkom prihovorili zástupca francúzskeho veľvyslanectva pán Frederic Eberhardt a radca českého veľvyslanectva v SR pán Michal Ryšavý. Vo svojich príhovoroch vyjadrili radosť, že rodáci si každoročne pripomínajú výročie vzniku prvej ČSR a spolu s tým aj pamiatku významného Slováka, generála M.R.Štefánika, ktorý mal pri jej zrode rozhodujúcu úlohu. Predseda Nadácie M.R.Štefánika okrem pozdravu a príhovoru odovzdal pánovi Cingelovi, starostovi obce Pamätný list Nadácie za podporu pri stavbe pomníka M.R.Štefánika v Bratislave. Stretnutie pozdravil aj starosta obce a informoval účastníkov o dare – obraz M.R.Štefánika, ktorý obec a Spolok obdržala od vdovy pani Halajovej. (obraz už visí na obecnom úrade). Predsedkyňa pobočky Spolku rodákov v D. Lužnej odovzdala do miestnych knižníc obcí v Dunajskej Lužnej, Priepasné a Košarísk a ZŠ v D.Lužnej knihu, „M.R.Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie“.ktorú získala z Vojenského historického ústavu. Kniha má pomôcť rozšíriť zdroje informácií o živote M.R.Štefánika. Účastníci stretnutia si vypočuli aj prednášku Dr. Osykovej z Historického ústavu SAV o živote M.R.Štefánika na tému „Krátky čas života, ale dostatočne dlhý na dobrý a čestný život. K výbornej atmosfére prispeli svojimi vystúpeniami tak mládež z folklórneho súboru Prvosienka zo Šamorína pod vedením Ľudky Jáchymovej, ako aj muzikanti a speváci skupiny Kopa z Myjavy, ktorí rozospievali takmer každého z účastníkov. Záver stretnutia patril výstave“ Čo čas neodvial alebo krása ihlou vyšitá“. Táto bola obsahovo zameraná na mužské vyšívané košele z podbradlianskeho kraja, konkrétne z Priepasného ktorých sa podarilo prezentovať cca 50. Okrem košieľ bolo možné obdivovať pracovný odev, partu, tkané a vyšívané obrusy. Výstavu realizoval Spolok rodákov v spolupráci s pani Betkou Krásnou z Priepasného, ktorá je doma v Priepasnom protagonistkou v zachovávaní tradícií našich predkov. Tá sa však pre zdravotné problémy nemohla výstavy osobne zúčastniť. Ale poslala list, z ktorého vyberám: „Všetko, čo nám zostalo po starých rodičoch právom obdivujeme a s láskou zachovávame pre budúce pokolenie, veď je to aj prejav národnej hrdosti, vlastenectva a hlbokej úcty k našim predkom.“

Tohtoročné stretnutie bolo koncipované tak, aby rôznymi podobami sprítomnili kraj, z ktorého vzišiel jeden z najväčších Slovákov. Či tancami, hudbou, spevom, alebo cez krásu odevov. A keďže v ten deň boli v Nových Košariskách aj hody, boli hody aj na stoloch. Bolo si z čoho vyberať – ovocie, sladké dobré koláčiky, pagáčiky, či výborný guláš. Vďaka patrí mnohým subjektom – predovšetkým Obecnému úradu, členom pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika , ktorí prispeli aj finančne, Miestnemu kultúrnemu stredisku, ale aj mnohým nemenovaným spoluobčanom, či spoluobčiankam, ktoré prispeli koláčikmi a v neposlednom rade svojou pomocou pri zabezpečovaní zdarného priebehu tradičného stretnutia.

O.Reptová
Predsedníčka pobočky Spolku rodákov
M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej