Správa o zájazde Moravské Lieskové, Košariská, Priepasné 2016

Správa o zájazde Moravské Lieskové, Košariská, Priepasné 2016

Spolok rodákov M.R.Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej si pripomenula 136. výročie  narodenia M.R.Štefánika v rámci dlhodobého projektu Poznávajme svoju históriu návštevou obce Moravské Lieskové, Brezová pod Bradlom a tradične rodnú obec M. R. Štefánika Košariská a družobnú obec Priepasné.

Dňa 21. júla po šiestej hodine ráno sa   vyrazil autobus s 50 členmi a sympatizantami pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika,  za históriou, tentokrát len po Slovensku. Netradične, lebo bol štvrtok, ale tradične, lebo  dňa 21. júla bolo presne 136. výročie od narodenia nášho rodáka a najvýznamnejšieho Slováka novodobých dejín Slovenska, generála, Dr. M. R. Štefánika.V deň, kedy sa v rodnej obci M.R.Štefánika, v Košariskách, konala od 11. hod. spomienková slávnosť pri 136. výročí,  sme dopoludnia navštívili hraničnú obec s Moravou, Moravské Lieskové. Obec, ktorej názov je odvodený aj od bohatého výskytu  liesok. Obec, ktorá je spätá aj s takými osobnosťami, ako je dramatik ( autor diela Kubo, Geľo Sebechlebský ai.), evanjelický farár, národovec,  Jozef Hollý; spisovateľ a básnik, evanjelický farár a politik, Martin Rázus (autor diel Maroško študuje, Svety – kronika obce a iné); ale aj Elena Holécziová – dcéra Jozefa Hollého, čipkárka, národná umelkyňa, ale aj iní, ako napr. naša spoluobčianka, speváčka Eva- Mária Uhríková.  Po návšteve ev. kostola, v ktorom nám zaujímavým spôsobom priblížil históriu vzniku ev. cirkevného zboru, ale aj jeho súčasnosť, ev. farár, Peter Maca, sme sa presunuli do stredu obce, v ktorom sa nachádza stará historická budova, v ktorej bol kedysi stoličný dom , potom ev. fara, no aj pošta, ale aj osvetový dom. V tejto budove otvorili múzeum obce v deň 600. výročia prvej písomnej zmienky obce, t.j. v roku 1998. Návšteva tejto budovy a zbierky v nej nám poskytla obraz minulosti života aj s ľudovými tradíciami.   Záver návštevy  v tejto obci bol prekvapením : cirkevný zbor nás pozval na chvíle spojené s občerstvením, ktoré potvrdili slovenskú pohostinnosť a úprimnosť a v ktorých sme zotrvali v priateľskej a bratsko- sesterskej atmosfére. Náročný program nášho putovania nám neumožnil zotrvať dlhšie  v príjemnej diskusii a pred desiatou hodinou sme sa rozlúčili s vďakou a prianím opätovania  návštevy u nás.

O 11. hod. sme sa v obci Košariská zaradili do sprievodu, ktorý  pred rodným domom generála Dr. M.R.Štefánika vzdal úctu a spomienku pri výročí 136. narodenia. Naša delegácia právom vzbudzovala pozornosť všetkých účastníkov, pretože sme mali aj štyroch  členov vo vyšívaných košeliach. Príhovor pri tejto príležitosti predniesol minister obrany, pán Peter Gajdoš, v ktorom vyzdvihol úlohu generála Dr. M.R.Štefánika v procese prvej svetovej vojny, ale aj v procese vytvárania 1. ČSR. V rámci návštevy tejto akcie, sme navštívili aj cintorín, kde sme k hrobu rodičov M.R.Štefánika položili kvety  v mene obce a pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej.

Ďalšou zastávkou nášho putovania bolo mesto Brezová pod Bradlom, najmä s cieľom navštíviť pamätnú izbu architekta Dušana Jurkoviča, ako aj pamätníky J.M.Hurbana a Majstra Jána Husa, ktorý je jediným pamätníkom tejto  významnej osobnosti na Slovensku. V pamätnej izbe Dušana Jurkoviča nás privítala pani primátorka mesta Eva Ušiaková a komplexnou expozíciou o živote a významných dielach Dušana Jurkoviča( autor mohyly M.R.Štefánika na Bradle a iné stavby) nás sprevádzal a zaujal slovom historik Matúš Valihora. Zavítala medzi nás aj čestná občianka obce Dunajská Lužná  a exstarostka obce Priepasné, pani Zuzana Hrajnohová. 

Po vykonaaní aktu  kladenia kvetov k pamätníkom J.M.Hurbana a Majstra J. Husa sme sa v mimoriadnej letnej horúčave presunuli do družobnej obce Priepasné. Tam nás ako po iné roky srdečne privítal starosta obce, pán Czere, so skalnými občanmi týchto družobných stretnutí. Po vzdaní úcty rodákovi M. R. Štefánikovi a po speve pri Strome priateľstva, sme  prijali pozvanie na spoločné posedenie spojené s občerstvením. Okrem vzájomných diskusií sme mali možnosť vzhliadnuť výstavku bábik, ktorú pripravila tradične protagonistka udržiavania ľudových tradícií v družobnej obci, pani Betka Krásna.

Záver nášho putovania patrilo, ako aj  v predchádzajúcich rokoch, vzdanie úcty osobnosti M.R.Štefánika na mieste jeho posledného odpočinku, na mohyle,  na Bradle. Po krátkom zotrvaní na mohyle a po pohľade na krásu podbradlianskeho a podjavorinského kraja, sme záverečným fotením na mohyle ukončili tohoročné putovanie za históriou s pocitom, že sa nám podarilo cieľ naplniť. Účastníci putovania, medzi ktorými boli aj naši starší spoluobčania a každoroční účastníci, : pp. Zuzana Hrajnohová, pani Ivanová, najstaršia účastníčka, ale aj pán Cabadaj, ale aj exstarosta Ladislav Cingel, nešetrili  slovami uznania za príjemný a hodnotne prežitý deň plný nových možností stretnutí so skvelými ľuďmi, ale aj možností spoznať čriepky histórie. Organizátori vyslovujú  vďaku všetkým účastníkom tohoročného putovania, ktorí prispeli k jeho bezproblémovému priebehu. Fotodokumentáciu zabezpečili pp. Klčová, Pavelková, Liška. Túto si  môžete v skrátenej verzii pozrieť na webovskej stránke obce v časti Kultúra a organizácie/Spolok rodákov/Spoznávajme svoju históriu 2016.

Oľga Reptová

p.s. Dňa 20. júla, v podvečerných hodinách, v predvečer výročia narodenia M.R. Štefánika si pár členov Spolku uctilo pamiatku aj pri pamätníku v našej obci v areáli pred ev. kostolom.