Vlastenecká pochôdzka 2016

…vyvrcholila našou účasťou na Bradle a v Bratislave

V predvečer  97. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika sa tradične v máji, tento rok  3. mája konala už po 26.-krát. Vlasteneckú pochôdzku organizuje Matica slovenská a jej miestne odbory, mestské a obecné úrady, základné a stredné školy pri príležitosti tragickej smrti M. R. Štefánika.  Dunajská Lužná je miestom, ktorá je zaradená do každoročnej pochôdzky.  Zástup žiakov na čele s pedagogickým zborom školy, ku ktorému sa pridali : pán Štefan Jurčík - starosta obce,  pán Stanislav Bajaník – dlhoročný organizátor Vlasteneckej pochôdzky, pracovník Matice slovenskej a  členovia Spolku rodákov M. R. Štefánika. Tento rok opäť s hudbou Ministerstva vnútra a   hrdo ako po minulé roky prišiel zástup so všetkou pietou a úctou ku evanjelickému kostolu, pred ktorým je pamätníček – busta nášho rodáka – velikána M. R. Štefánika. K uvedenému zástupu sa pridali sestra farárka E. D. Ružeková a ostatní členovia Spolku rodákov M. R. Štefánika  - pobočky Dunajská Lužná, ako aj ostatní občania D.Lužnej. Po  akte položenia kvetov k pomníku,  spomienku otvoril a privítal všetkých účastníkov pán Bajaník. Vo svojom príhovore  pripomenul  cieľ tradície Vlasteneckej pochôdzky, ktorý je najmä v priblížení tejto osobnosti mladej generácii. Pred vstupom do kostola vypustili členovia ZO Chovateľov holubov holuby ako symbol slobody. Všetko ostatné sa už odohralo v priestoroch evanjelického kostola, ktorý po roku opäť prijal v hojnom počte našu mlaď. Úvodné slovo predniesla pani farárka Ružeková, ktorá vyzdvihla vzácnosť chvíle, ale aj stálu možnosť sa hlásiť k odkazu M.R.Štefánika aj ako k synovi evanjelického farára.  Nasledoval krátky program detí , ktoré boli vyobliekané v krojoch a ktoré priblížili stručne jeho život a piesňami potvrdili, že láska  k ľudovej tvorivosti v nich pretrváva. K účastníkom sa prihovoril  aj starosta obce, predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. Zástupkyňa Spolku  pozdravila účastníkov stretnutia a poukázala na význam úcty, ktorú máme preukazovať osobnostiam nášho národa a priblížila účastníkom časti knihy „šak to tašké časy bývali“,o tom, ako naši predkovia citlivo vnímali osobnosť M.R. Štefánika. Stretnutie bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“, po odznení ktorej sa mnohí účastníci (najmä žiaci) odobrali autobusom na stretnutie do Ivanky pri Dunaji. Pri mieste jeho tragickej smrti sa stretlo veľa významných predstaviteľov od zástupcov Kancelárie prezidenta republiky, zástupcov veľvyslanectiev Ruska, zástupcov bratislavského župana, zástupcov MS a ďalších predstaviteľov verejného a spoločenského života, ktorí vzdali úctu a spomienku nášmu spoluzakladateľovi prvého spoločného štátu. Ako aj po ostatné roky, naši žiaci držali čestnú stráž v krojoch spolu s prezidentskou strážou a dodali tomuto pietnemu aktu dôstojnosť a vážnosť. Záver pochôdzky patril opernému spevákovi Ožvoldovi, ktorý svojím spevom  obohacuje každoročne túto pietnu spomienku a dáva  duchovnú silu, ktorá je potrebná aj pre život v tejto modernej dobe. Popoludní sa niektorí účastníci (pp. Štefan Jurčík, starosta obce, Magdaléna Hanuliaková, prednostka obecného úradu, Darina Ružeková, evanjelická farárka, Zuzana Jurištová, dozorkyňa evanjelického cirkevného zboru, Oľga Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov, Eva Pavelková, Ivan Fajnor, tejto pochôdzky, zúčastnili aj regionálnej spomienky v Košariskách a na Bradle. V rámci regionálnej  spomienky, ktorá   mala svoj program, sme sa zastavili aj u našich priateľov v obci  Priepasné. Od nich sme sa presunuli na Košariská, kde boli slávnostné Služby Božie, pietna spomienka na dvore jeho rodného domu a nakoniec pietny akt na Bradle sprevádzaný tradičným pálením vatier. Počasie nám prialo dopoludnia. Bol prekrásny slnečný teplý deň, ktorý sa popoludní zmenil na nepoznanie – obloha sa zatiahla a pršalo tak intenzívne, že účastníci spomienky na mohyle na Bradle mali vodu v topánkach a z odevov stekala voda. Na druhý deň, t.j. 4. mája vo večerných hodinách sa konala pietna spomienka v Bratislave  pri Dunaji pri  Pamätníku M. R. Štefánika, na ktorej sa zúčastnili starosta obce Štefan Jurčík so zástupcami pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika a ktorou sme ukončili tohoročnú spomienku na jeho tragickú smrť.

Za účastníkov Oľga Reptová ; Foto A.Tesáriková, M.Tesárik