Nevhadzujte odpad tam, kam nepatrí

Nevhadzujte odpad, kam nepatrí

Upozorňujeme verejnosť, ukladajte odpad na miesto, ktoré je pre daný druh odpadu určené.

Do kontajnerov na textílie a šatstvo bol vhodený nevhodný odpad, ktorý poškodzuje ostatné oblečenie.

Na triedené zložky komunálnych odpadov využívajte nádoby vydané obcou, kontajnery na verejných stojiskách a zberný dvor.

Uložením alebo ponechaním odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom, sa dopustíte priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu až 1 500 Eur.

Dátum vloženia: 29. 5. 2024 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 5. 2024 8:00
Autor: Mgr. Mária Kotusová