Cesta I/63 Bratislava – Dunajská Lužná, III. úsek Dunajská Lužná

Tranzitná aj cieľová doprava je v súčasnosti vedená po ceste I/63, ktorá svojimi technickými parametrami v niektorých úsekoch nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu.

Projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie bola vypracovaná v 08/2011 spracovateľom GEOCONSULT s. r. o., Bratislava. Stavebníkom je Slovenská správa ciest, a. s.. Nedostatok finančných prostriedkov realizáciu projektu oddialil. V súčasnosti je stavba opäť v aktívnej príprave.

Navrhované úpravy umožnia kapacitne zvýšiť prejazd vozidiel.

Stručný popis stavby : Cesta I/63 Bratislava – Dunajská lužná, III. úsek DUNAJSKÁ LUŽNÁ

III. úsek stavby „Cesta I/63 Bratislava – Dunajská Lužná, III. úsek Dunajská Lužná“ rieši úpravu cesty I. triedy v obci Dunajská Lužná.

Cez zastavané územie Dunajskej Lužnej vedie cesta ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v kategórii od C 9,5 do C 11,5. Šírka vozovky je premenlivá od 9,800 m do 10,700 m, pričom šírkové usporiadanie v prevažnom úseku zodpovedá kategórii C 11,5/60, FT B1.

Navrhovaná kategória upravenej cesty je MZ 13,5/50, FT B1. Keďže úpravy sú závislé od priestorového vedenia jestvujúcej cesty, výškové a smerové vedenie plne rešpektuje existujúci stav. 

Stavebné úpravy cesty I/63 v III. úseku Dunajská Lužná budú realizované v ďalej uvedených km (pracovné staničenie) a dĺžky jednotlivých úsekov, na ktorých sa budú úpravy realizovať sú:

  • km 7,450 – 8,200          750 m            
  • km 8,330 – 8,810           480 m
  • km 9,080 – 9,355           275 m

Navrhovaná úprava cesty vzhľadom na požadovanú zvýšenú dopravnú priepustnosť spočíva vo vybudovaní a úpravách:

  • v 1. časti úseku III. je navrhnutý samostatný odbočovací pruh pre odbočenie vľavo z hlavnej komunikácie I/63 do ulice Krajná, za odbočením je navrhnutý stredový fyzický ostrovček. Napojenie do ulice Kováčska je navrhnuté ako kolmé na I/63, existujúca autobusová zastávka aj priechod pre chodcov budú odsunuté a upravené. Samostatné odbočovacie pruhy vľavo sú navrhnuté aj do ulíc Kováčska, Nové Košariská, Jánošíkovská a Lipnická. Ďalej je navrhnutá úprava existujúcich nedelených priechodov pre chodcov pridaním stredových fyzických ostrovčekov; rozšírenie cestnej dopravnej signalizácie o ďalšiu signálnu skupinu; doplnenie prvkov cestnej dopravnej signalizácie; úprava usporiadania parkovacích miest, ktoré sa oddelia od I/63 vybudovaním nového chodníka; úprava priľahlých častí existujúcich chodníkov; rozšírenie komunikácie a vybudovanie stredových fyzických ostrovčekov z dôvodu bezpečnosti a usmernenia dopravy za odbočeniami do ulíc Nové Košariská a Jánošíkovská; realizácia nových priechodov na ceste I/63 a na ulici Jánošíkovská; úprava výjazdu z Lipnickej ulice;  úprava dopravného značenia; úprava bezpečnostných dopravných prvkov.
  • v 2. časti úseku III. sú navrhnuté samostatné odbočovacie pruhy pre odbočenie vľavo do Spojnej ulice (smer na Šamorín) a do Vodárenskej ulice (smer na Bratislavu). V oboch smeroch sú v tomto úseku navrhnuté nové autobusové zastávky. Pozdĺž upravovanej komunikácie po oboch stranách sú navrhnuté nové chodníky, verejné osvetlenie  a delené priechody pre chodcov so stredovými fyzickými ostrovčekmi, ktoré zvýšia bezpečnosť. Fyzické ostrovčeky sú navrhnuté aj v oblasti križovatiek, kde zamedzia predbiehaniu sa vozidiel.
  • v 3. časti úseku III. je riešená úprava križovatky cesty I/63 – Orechová – Lipnická; existujúca cesta III/06360 bude smerovo upravená a vybuduje sa nová cestná svetelná signalizácia. Na ceste budú vyznačené nové samostatné odbočovacie pruhy vľavo v oboch smeroch do ulíc Lipnická a Orechová (keďže šírka komunikácie nepostačuje pre úpravy, komunikácia bude rozšírená). Existujúci priechod pre chodcov sa upraví na delený s fyzickým ostrovčekom. Nový úsek chodníka a nové verejné osvetlenie zvýšia bezpečnosť premávky.

Stavba v III. úseku Dunajská Lužná si vyžaduje aj nové inžinierske siete a ochranu existujúcich, prípadne ich prekládku a úpravy.

Vzhľadom na rozsah stavby a jej charakter systém odvodnenia zostáva nezmenený, voda z povrchu komunikácie je odvádzaná priečnym a pozdĺžnym sklonom cez krajnice do okolitého terénu.

Pre stavbu je nutné zabezpečiť výrub drevín a krov.

Koordinačná situácia I. časť

Koordinačná situácia II. časť