2013 - Októbrové regionálne stretnutie pod názvom „Odkiaľ a kam“ pod záštitou predsedu BSK Pavla Freša

Odkiaľ a kam

V predvečer 95. výročia vzniku prvej ČSR sa v našej obci uskutočnilo 26. októbra regionálne stretnutie pod názvom „Odkiaľ a kam“ pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. Stretnutie pripravila pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej (ďalej len Spolok) v spolupráci s obcou, Základnou školu a Cirkevným zborom a. v. ECAV. Stretnutia sa zúčastnili okrem domácich členov Spolku, spoluobčanov aj rodáci z družobných obcí Priepasné a Košariská. Stretnutie malo časť pietnu, kultúrnu, odbornú a neformálnu. V rámci pietnej časti sa uskutočnil akt kladenia kvetov k pamätníku M. R. Štefánika v areáli evanjelického chrámu v Dunajskej Lužnej za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcov samospráv z Priepasného, Košarísk, Dunajskej Lužnej, Miloslavova, Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská, ako aj pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. Hlavný program bol v Miestnom kultúrnom stredisku, ktorý otvoril starosta obce pán Štefan Jurčík a privítal všetkých hostí: predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša, starostu obce Priepasné, Petra Czereho, starostku obce Košariská, pani Annu Abramovičovú, starostu obce Miloslavov, pána Milana Baďanského, zástupcu Nadácie M. R. Štefánika pána Vrábla, zástupcu Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská pána Jána Kyščiaka a pána Vladislava Valihoru, pani farárku Elenu Ružekovú a riaditeľku ZŠ Ivetu Slobodníkovú. Význam stretnutia, na ktorom si tradične od roku 2006 pripomína Spolok rodákov spolu s obcou výročie vzniku prvej ČSR, ale aj Deklaráciu slovenského národa z 30. októbra 1918, ktorou sa slovenský národ prihlásil k vzniknutej československej republike, ale aj význam osobnosti M. R. Štefánika ako jedného zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti priblížili vo svojich krátkych príhovoroch a vstupoch: pp. Jurčík, Frešo, Abramovičová, Czere, Kyščiak, Ružeková, Vrábel, Reptová.

V rámci kultúrneho programu vystúpili členovia folklórneho súboru Prvosienka zo Šamorína, pod vedením pani Ľudky Jáchimovej. Po ukončení ich príspevku pred nastúpeným celým súborom prevzala vedúca pani Jáchimová z rúk predsedníčky pobočky Spolku pani Oľgy Reptovej Ďakovný list Folklórnemu súboru, ako aj ona osobne za spoluprácu pri akciách, ktoré organizuje Spolok.

V odbornej časti stretnutia, ktoré malo názov, ako aj celé stretnutie, teda „Odkiaľ a kam“, privítala moderátorka stretnutia, Oľga Reptová, spoluautorov knihy s identickým názvom „Odkiaľ a kam“, pána Grigorija Mesežnikova, prezidenta Inštitútu pre verejné otázky a pána Juraja Buzalku, docenta na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (vnuk nášho zosnulého ev. farára Buzalku). Kniha pojednáva o smerovaní našej mladej štátnosti, ale aj o M. R. Štefánikovi, ktorá má 61 autorov rôznych profesií a veku zo Slovenska i Česka. Ponúka plno otázok a odpovedí na otázky odkiaľ a kam smerujeme po dvadsiatich rokoch od rozdelenia československého štátu. Pán Grigorij Mesežnikov hovoril vo svojom príspevku o Česko-slovenskej vzájomnosti, o odkaze Československa a 20 rokov samostatnosti. Priblížil účastníkom skutočnosť, že pripomenutie si vzniku ČSR je príležitosťou ozrejmiť si historické a politické súvislosti spolužitia Čechov a Slovákov, ich rozchodu a následného samostatného vývoja dvoch nástupníckych štátov. Poukázal aj na trvalý odkaz spoluzakladateľov prvej štátnosti, vrátane M. R. Štefánika, ktorý je stále prítomný vo verejnom a politickom diskurze. Predovšetkým ide o vzájomnosť dvoch kultúrne a jazykovo blízkych národov, o hodnotové ukotvenie štátu, ktorý bol príkladom demokratického usporiadania spoločenských pomerov vo vtedajšej Európe, o oddanosť európskej myšlienke.

Svoj príspevok Ako spomínať na Československo začal jej autor pán Juraj Buzalka výpočtom a spomienkou na rôzne výročia udalostí našej novodobej minulosti a ako si ich všímali médiá.

Skutočnosť, že 28. október, výročie založenia Československa nie je na Slovensku štátnym sviatkom, je príznačné najmä slovakizáciou minulosti. Dotkol sa tiež skutočnosti, že ČSR nebola najpohodlnejším domovom pre všetkých, ale v porovnaní so susedmi sa nemala za čo hanbiť. Spomínanie na toto výročie aj dnes potrebujeme hlavne pre univerzálne myšlienky demokracie a morálneho spoločenstva, a nie ako egoistickú spomienku na záchranu etnickej výlučnosti Slovákov.

V diskusii vystúpili pani profesorka Botíková, profesor Botík, starosta Czere, pán Richter, pani Ružeková a moderátorka.

Celé znenie obidvoch príspevkov bude zverejnené v občasníku Sinokvet, ktorý vyjde do konca novembra.

V ďalšom bode programu stretnutia predstavila kurátorka výstavy „Organizácie a združenia – zdroj bohatej činnosti našej obce“, pani Mária Ducková-Adamcová výstavu, ktorá obsahuje viac ako 30 posterov o činnosti občanov v nedávnej minulosti, ale aj v súčasnosti. Detailnejšie sa zaoberala činnosťou Miestnej odbočky Matice Slovenska a pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika, pričom poukázala na ich osvetovú a výchovnú činnosť najmä medzi mládežou.

Záver stretnutia patril neformálnemu stretnutiu s účastníkmi stretnutia, ktoré malo názov

„Keď sa rodáci stretajú a majú si čo povedať“. Ambíciou tejto časti tradičného stretnutia občanov Dunajskej Lužnej a občanov z družobných obcí Priepasné a Košariská je udržať a utužiť dlhoročné priateľstvo. V tejto časti programu odovzdala predsedníčka pobočky Spolku starostovi Dunajskej Lužnej, pánovi Jurčíkovi, Ďakovný list pri 95. výročí vzniku prvej ČSR za aktívny prístup a podporu pri organizovaní regionálneho stretnutia a za podporu pri udržiavaní družby medzi rodákmi.

Po občerstvení, ktoré pripravili kolektív školskej jedálne pod vedením pani Némethovej a tiež členky pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika, sa spievali známe i menej známe prekrásne ľudové piesne. Keby nebolo nepríjemné jesenné počasie a naši priatelia nemali pred sebou dlhú cestu, ktovie, kedy by hlasy spevákov stíchli.

Vďaka patrí mnohým subjektom – predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu kraju, obci Dunajská Lužná, pobočke Spolku rodákov M. R. Štefánika, ktorí prispeli aj finančne, Miestnemu kultúrnemu stredisku, spoločnosti Dobré jablká, školskej jedálni, FS Prvosienka.

A tiež šikovným členkám pobočky Spolku, ktoré napiekli výborné koláče, a to: pp. M. Stoličnej, E. Vláčilovej, E. Závadovej, E. Slávikovej, Z. Hrajnohovej, B. Ševčíkovej, A. Klčovej, A. Pepichovej, M. Fajnorovej, M. Šóšovej, Z. Tesárikovej, A. Tesárikovej, A. Šarkozyovej, B. Plačkovej.

Za pomoc pri príprave a pri realizácii zdarného priebehu stretnutia ďakujeme dobrovoľníkom: manželom Andrei a Mariánovi Tesárikovým, Zlatici Tesárikovej, Anne Ághovej, Ivanovi Fajnorovi, Alžbete Ševčíkovej, Oľge Ivanovej, Michalovi Ďurecovi, Márii Duckovej-Adamcovej a Eve Pavelkovej, ako aj zamestnankyniam OcÚ: pp. Márii Fajnorovej a Edite Žurkovej.

Autorom obsiahlej fotodokumentácie, ktorými sú: pp. M. Tesárik, A. Tesáriková, F. Mikulčík, J. Pavlišinová tiež úprimne ďakujeme.

Oľga Reptová
predsedníčka pobočky
Spolku rodákov M. R. Štefánika
Košariská v Dunajskej Lužnej