Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. Správu som vypracoval na základe výsledkov kontrol vykonaných v priebehu roka v súlade s plánmi kontrolnej činnosti.

 1. Následné finančné kontroly

Na základe plánov kontrolnej činnosti na rok 2013 a v súlade so zákonom č.. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov som v roku 2013 vykonal následné finančné kontroly, o výsledkoch ktorých som  v zmysle § 17 zákona č. 502/2001 Z. z. vypracoval  šesť Správ o výsledkoch následných finančných kontrol.

Výsledky následnej finančnej kontroly som prerokoval s  prednostkou  a zodpovednými pracovníkmi obecného úradu, o čom som podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. vypracoval šesť Zápisníc o  prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly.

Výkon následnej finančnej kontroly v roku 2013 som zameral na:

 1. kontrolu likvidačných listov dodávateľských faktúr
 1. cieľ kontroly
 • vykonania predbežnej finančnej kontroly,
 • správnosť zaúčtovania dodávateľských faktúr,
 1. predmet kontroly:  likvidačné listy dodávateľských faktúr od č. 1 do č. 831,
 2. výsledok následnej finančnej kontroly:

 k bodu 1: vykonanie  predbežnej finančnej kontroly bolo v súlade so zákonom potvrdené podpisom zodpovedného zamestnanca, s uvedením dátumu jej vykonania a s konštatovaním, že finančná operácie je v súlade s rozpočtom, resp. so zmluvou,

k bodu 2: z kontrolovaných likvidačných listov vystavených k dodávateľským faktúram bolo nesprávne zaúčtovanie vykázané na 56 likvidačných listoch dodávateľských faktúr.

 1. kontrola správnosti zaradenie výdavkov z dodávateľských faktúr  do  položiek  rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
 1. cieľ kontroly: zaradenie výdavkov do jednotlivých položiek rozpočtu obce na základe likvidačných listov,
 2. predmet kontroly: likvidačné listy od č. 1 po č. 831,
 3. výsledok následnej finančnej kontroly: z celkového počtu kontrolovaných likvidačných listov boli výdavky z dodávateľských faktúr nesprávne zaradené do položiek rozpočtu  v 84 prípadoch.

 

 1. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady:
 2. cieľ kontrolysprávnosť vystavenia príjmových a výdavkových pokladničných dokladov  na základe prvotných dokladov,
 3. predmet kontroly:  pokladničné doklady od č. 1 do č. 3 244,
 4. výsledok následnej kontroly: príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli vystavené v súlade s prvotnými dokladmi.

 

 1. Ostatné kontroly

 

 1. Kontrola poskytnutia a čerpania dotácii poskytnutých z rozpočtu  obce   
 1. kontrolovaný subjekt: obecný úrad, organizácie, ktorým sa poskytla dotácia,
 2. skontrolované obdobie: rok 2012, I. - III. štvrťrok 2013
 3. ciele kontroly: dodržanie  podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu obce upravené v § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytnutia dotácie  z prostriedkov obce so zameraním na
 • príjemcu dotácie,
 • účelnosť poskytnutia a použitia dotácie,
 • dodržanie podmienok poskytnutia dotácie,
 • použitie poskytnutých finančných prostriedkov,
 1. výsledok kontroly:

k bodu č. 1: v roku 2012 sa schválili dotácie 25 organizáciám a za 9 mesiacov 2013 16 organizáciám , ktoré podľa výpisu z registra všetky spĺňajú vyššie uvedenú podmienku na poskytnutie dotácie,

k bodu č. 2: deklarované zameranie činnosti organizácií, ktorým sa v kontrolovanom období poskytla dotácia, bolo v súlade s vymedzenými činnosťami uvedenými vo VZN č. 2/2010,

k bodu č. 3: s organizáciami, ktorým bola v priebehu kontrolovaného obdobia poskytnutá dotácia, bola v súlade s podmienkami stanovenými vo VZN č. 2/2010 uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie,

k bodu č. 4: v priebehu roka 2012 schválenú dotáciu čerpalo 22 organizácií v celkovej sume 37 653,12 eur, z toho vyúčtovanie použitia dotácie do 30 dní predložilo 21 organizácií, len jedna organizácia (Na kolesách proti rakovine) nepredložila vyúčtovanie dotácie ani do 15. decembra 2012, v priebehu roka 2013 schválenú dotáciu čerpalo 16 organizácií v celkovej sume 49 080,92 eur a  vyúčtovanie použitia dotácie do 30 dní predložilo 13 organizácií. Podľa predložených dokladov tieto organizácie použili poskytnuté finančné prostriedky v súlade s podmienkami určenými vo VZN a v zmluve.
 

 1. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel
 1. kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
 2. skontrolované obdobie: rok 2012
 3. ciele kontroly: dodržanie príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva so zameraním na
 • predkladanie návrhu rozpočtu,
 • zostavenie rozpočtu,
 • vyhodnotenie výsledkov hospodárenia obce,
 1. výsledok kontroly: pri kontrole boli zistené závažne porušenia rozpočtových pravidiel, ktoré sú podrobne uvedené v Správe o následnej finančnej kontrole č. 1/2013,
   
 1. Kontrola tvorby a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu
 1. kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
 2. kontrolované obdobie: rok 2012,
 3. ciele kontroly: dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ustanovení Kolektívnej zmluvy so zameraním
 1. pri tvorbe fondu na dodržanie
 • výšky povinného prídelu do sociálneho fondu,
 • základu  pre výpočet povinného prídelu,
 • termínu tvorby povinného prídelu,
 • vedenia účtu sociálneho fondu,
 1. pri použití fondu na dodržanie
 • výšky schváleného príspevku na stravu,
 • zákazu použitia prostriedkov fondu na iné účely ako sú uvedené v zákone.
 1. výsledok kontroly: pri tvorbe sociálneho fondu, ako aj pri jeho čerpaní sa za kontrolované obdobie postupovalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a dodržali sa podmienky stanovené v platnej Kolektívnej zmluve.

 

 1. Kontrola tvorby a čerpania fondu opráv
 1. kontrolovaný subjekt: obecný úrad,
 2. kontrolované obdobie: rok 2012,
 3. ciele kontroly: dodržanie ustanovení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č.  6/2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných  bytov v bytových domoch so zameraním na
 • vedenie účtu fondu opráv,
 • prídel do fondu opráv,
 • čerpanie fondu opráv,
 1. výsledok kontroly: vedenie účtu fondu opráv, jeho tvorba, ako aj čerpanie za kontrolované obdobie bolo v súlade s podmienkami stanovenými vo VZN č. 6/2012.

 

 1. Kontrola činnosti a hospodárenia Stacionára
 1. kontrolovaný subjekt: obecný Stacionár,
 2. kontrolované obdobie: rok 2012,
 3. cieľ kontroly: finančná kontrola bola zameraná na:
 • využitie kapacity Stacionára,
 • účtovné doklady,
 • odmeňovanie,
 • hospodárenie,
 1. výsledok kontroly: v jednotlivých kontrolovaných oblastiach neboli zistené nedostatky.

 

 1. Kontrola činnosti a hospodárenia MKS
 1. kontrolovaný subjekt: miestne Kultúrne stredisko,
 2. kontrolované obdobie: rok 2012,
 3. cieľ kontroly: finančná kontrola bola zameraná na:
 • účtovné doklady,
 • odmeňovanie,
 • hospodárenie,
 1. výsledok kontroly: v jednotlivých kontrolovaných oblastiach neboli zistené nedostatky.

 

 1. Kontrola odmeňovania zamestnancov ŠJ
 1. kontrolovaný subjekt:  Školská jedáleň,
 2. kontrolované obdobie: rok 2012,
 3. cieľ kontroly: dodržanie príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. a o zmene a doplnení niektorých odmeňovaní v znení neskorších predpisov a obecnej Kolektívnej zmluvy so zameraním na
 • správnosť zaradenia zamestnancov do platových tried a platových stupňov,
 • správnosť výpočtu príplatku za riadenie,
 • správnosť určenia osobného príplatku,
 1. výsledok kontroly: zaradenie jednotlivých zamestnancov ŠJ, ako aj ich odmeňovanie bolo za kontrolované obdobie v súlade so zákonom a s Kolektívnou zmluvou.

 

 1. Kontrola dodržania postupu  pri  zadávaní  zákaziek s nízkou hodnotou podľa Internej smernici  č. 01/2012
 1. kontrolovaný subjekt:  obecný úrad,,
 2. kontrolované obdobie: rok 2012, I. polrok 2013,
 3. cieľ kontroly:  postup pri zadávaní zákaziek formou prieskumu trhu podľa Čl. V Internej smernici č. 01/2012,
 4. výsledok kontroly: postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa pri 14 zákazkách kontrolovaných  dodržal pri 11 zákazkách, v troch prípadoch nebol u zákazky vypracovaný zápis z prieskumu trhu.

 

 1. Kontrola zverejňovania povinných údajov o uhradených faktúrach na web stránke obce 
 1. kontrolovaný subjekt:  obecný úrad,,
 2. kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do 31.8.2013,
 3. predmet kontroly: 427 uhradených faktúr,
 4. ciele kontroly: plnenie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov so zameraním na
 • zverejnenie povinných údajov o uhradených faktúrach,
 • dodržanie termínu na zverejnenie uhradených faktúr,
 1. výsledok kontroly:

k bodu č. 1: v údajoch o uhradených  faktúrach za energie (elektrika, plyn), za vodné a stočné, za likvidáciu a odvoz  komunálneho odpadu, za telefón, za investičné akcie a u niektorých faktúrach ( Talajka, PROMO aktivity a iné) chýbala identifikácia zmluvy, alebo objednávky, na základe ktorých bola faktúra za zhotovenie tovaru alebo za poskytnutie služby vystavená,

k bodu č. 2: - z celkového počtu kontrolovaných faktúr 98 faktúr bolo zverejnených po termíne  stanovenom v zákone.

 

 1. Kontrola dodržiavania zákonnosti pri zverejňovaní objednávok  na  web stránke obce
 1. kontrolovaný subjekt:  obecný úrad,
 2. kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do 31.8.2013,
 3. predmet kontroly: 81 vystavených objednávok,
 4. ciele kontroly: plnenie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov so zameraním na
 • zverejnenie povinných údajov o objednávke,
 • dodržanie termínu na zverejnenie objednávky,
 1. výsledok kontroly:

k bodu č. 1: na 8 zverejnených objednávkach chýbal údaj o hodnote objednaného plnenia,

k bodu č. 2:  41 vystavených objednávok sa zverejnilo po termíne stanovenom v zákone a 20 objednávok sa vôbec nezverejnilo.

 

 1. Kontrola dodržiavania postupu pri zverejňovaní faktúr a objednávok  na  web stránke rozpočtových organizácií zriadených obcou 
 1. kontrolovaný subjekt:  rozpočtové organizácie zriadené obcou,,
 2. kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do 31.8.2013,
 3. predmet kontroly: uhradené faktúry a vystavené objednávky,
 4. ciele kontroly: plnenie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov so zameraním na
 • zverejnenie povinných údajov o uhradených faktúrach a o vystavených objednávkach,
 • dodržanie termínov na zverejnenie uhradenej faktúry a vystavenej objednávky.
 1. výsledok kontroly: rozpočtové organizácie zriadené obcou na svojich web stránkach za kontrolované obdobie povinné údaje  o uhradených faktúrach a o vystavených objednávkach nezverejnili.

 

 1. Kontrola dodržiavania pravidiel pri zverejňovaní zmlúv na  web stránke obce 
 1. kontrolovaný subjekt:  obecný úrad,
 2. kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do 31.8.2013,
 3. predmet kontroly: 127 uzatvorených zmlúv,
 4. ciele kontroly: plnenie ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov so zameraním na
 • zverejnenie zmlúv, ktorých predmetom je nakladanie s verejnými prostriedkami,
 • zverejnenie zmlúv v znení, v ktorom bola uzatvorené,
 1. výsledok kontroly: neboli zistené nedostatky.

 

 1. Kontrola dodržiavania postupu pri vybavovaní žiadostí  o  sprístupnenie informácií
 1. kontrolovaný subjekt:  obecný úrad,
 2. kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do 31.8.2013,
 3. predmet kontroly:   25 žiadostí o sprístupnenie informácií,
 4. ciele kontroly: plnenie ustanovení  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov so zameraním na
 • dodržanie lehoty na vybavenie žiadosti,
 • evidencia žiadostí ,
 •  vydanie rozhodnutia o úplnom alebo o čiastočnom vybavení žiadosti ,
 • výšku úhrady nákladov za poskytnuté informácie,
 1. výsledok kontroly: neboli zistené nedostatky..

 

 1. Kontrola uzatvorených Dohôd o vykonaní práce  a Dohôd o pracovnej činnosti
 1. kontrolovaný subjekt:  obecný úrad,
 2. kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do 31.10.2013,
 3. predmet kontroly:  4 Dohody o pracovnej činnosti, 5 Dohôd o vykonaní práce a 2 Dohody o brigádnickej práci študentov,
 4.  ciele kontroly: dohody uzatvorené v kontrolovanom období so zameraním na
 • spôsob uzatvorenia dohody,
 • dodržanie stanoveného obsahu dohody,
 • dodržanie určeného počtu hodín,
 • vedenie evidencie uzatvorených dohôd,
 • vedenie evidencie pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe  dohody o  pracovnej činnosti,
 • potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta pri dohodách o brigádnickej práci študentov,
 • dohodnutý druh práce,
 1. výsledok kontroly:  neboli zistené nedostatky.

 

 1. Informácie pre poslancov
   
 1. Evidencia a vymáhanie daňových pohľadávok 
 2. Výber réžie v Školskej jedálni
 3. Hospodárenie rozpočtových organizácií zriadených obcou za rok 2012.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
   

Kontrolu prijatých uznesení obecného zastupiteľstva som v priebehu roka vykonával spolu so prednostkou obecného úradu priebežne podľa stanovených termínov ich plnenia. V  roka 2013 sa zo  145 prijatých uznesení  nesplnilo 5 uznesení, ktoré sú uvedené v prehľade:

 

Uznesenie č.

                             znenie uznesenia

dôvod nesplnenia uznesenia

2013/02-18/1

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky z predaja pozemkov pri „Telefónnej ústredni“ poukázať a viesť na existujúcom účelovo viazanom účte na výstavbu MŠ

predaj sa nezrealizoval

2013/08-19

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať pozemok registra „E” p. č. 327 o výmere 31 133 m2, druh pozemku – trvalý trávnatý porast, k. ú Jánošíková, LV 740, za cenu minimálne podľa znaleckého posudku – t.j. 0,5623 eur/m2, formou priameho predaja a za podmienok – poplatky spojené s návrhom na vklad znáša nadobúdateľ, pozemok zostane verejne prístupný min. 20 rokov na účely využitia pre šport a rekreáciu. Lehota na doručenie cenových ponúk je do 15.10.2013.

výkon uznesenia pozastavil starosta obce

2013/9-11

Žiadosť o predĺženie obecného chodníka a verejného osvetlenia – lokalita pri Zbernom dvore (M. Farkašovský)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  doručenú žiadosť o predĺženie obecného chodníka a verejného osvetlenia – lokalita pri Zbernom dvore s tým, že návrh sa posúdi pri tvorbe kapitálového rozpočtu na r. 2014

 

 

návrh nebol zaradený do rozpočtu obce na rok 2014

2013/8-17

Petícia občanov Morušovej ul. za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi, aby obec vyzvala IMOL, s.r.o., ku splneniu záväzku, ktorý spoločnosti vyplýva zo zmluvy č. 5-1055/2009 podpísanej dňa 11.2.2009 medzi IMOL, s.r.o. a obcou Dunajská Lužná, že „vybuduje na svoje náklady komunikáciu – cestné teleso v celej dĺžke Morušovej ul.,t. j. 202 m v šírke 5 m.“

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnej právničke, aby použila všetky právne prostriedky na dodržanie záväzku spoločnosti IMOL, s.r.o.. Obdobne treba postupovať pri oprave technickej infraštruktúry poškodenej výstavbou v lokalite.

 

prebieha rokovanie

2013/1-17

Návrh na schválenie VZN č. 02/2013 o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území obce

Obecné zastupiteľstvo presúva prerokovanie VZN č. 02/2013 o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území obce na ďalšie zasadnutie OZ po doplnení pripomienok

 

zmeny legislatívy